Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 15 2019

przerwanarumianek
4425 cc7f 500
Reposted fromsoftboi softboi viatimetobegin timetobegin
przerwanarumianek
1600 a209
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawakemeupx wakemeupx
6407 2d08
Reposted fromrarturi rarturi viawakemeupx wakemeupx
przerwanarumianek
Nigdy nie akceptuj swojej sytuacji, jeśli nie jest taka, jakiej pragniesz. Zasługujesz na więcej. Zasługujesz, żeby wygrać. Wyrzuć z głowy wszystkie inne bzdury i pomyśl o tym, czego chcesz.
— Samantha Young
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viaxannabelle xannabelle
przerwanarumianek
Nigdy nie akceptuj swojej sytuacji, jeśli nie jest taka, jakiej pragniesz. Zasługujesz na więcej. Zasługujesz, żeby wygrać. Wyrzuć z głowy wszystkie inne bzdury i pomyśl o tym, czego chcesz.
— Samantha Young
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viaxannabelle xannabelle
Gdy rozmyślasz o życiu musisz pamiętać o dwóch rzeczach: żadna ilość poczucia winy nie naprawi błędów przeszłości i żadna ilość nerwów nie jest w stanie zmienić przyszłości.
Reposted fromdivi divi viaxannabelle xannabelle
przerwanarumianek
przerwanarumianek
Fotografia nie mówi o tym, czego już nie ma, ale wyłącznie o tym, co z pewnością było. Ta subtelność jest jej wyznacznikiem. (...) Każde zdjęcie jest świadectwem istnienia.
— Roland Barthes La chambre claire
przerwanarumianek
2507 4be4
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaegzystencja egzystencja
przerwanarumianek
Przytul się do mnie i prześpijmy kilka godzin. Od tylu dni marzę, żeby się obudzić obok ciebie. Nigdy tego nie zrozumiesz.
— Zygmunt Miłoszewski “Uwikłanie”
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaegzystencja egzystencja
8056 8f87 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viafutureiscoming futureiscoming
przerwanarumianek
9412 059a 500
Reposted fromagatiszka agatiszka vialexxie lexxie
przerwanarumianek
Pamięci nie obowiązuje wzajemność.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromlovvie lovvie vialexxie lexxie
przerwanarumianek
Sytuacja może mnie więzić w poczuciu krzywdy przez całe życie, ale mogę także pozwolić tej sytuacji odejść.
— K.R.
Reposted fromagatiszka agatiszka
przerwanarumianek
W złym zachowaniu kogoś wobec nas wcale nie chodzi o nas. Chodzi o tego kogoś. Może coś sobie rekompensuje, czegoś szuka, coś odwzorowuje.
— K.R.
Reposted fromagatiszka agatiszka
przerwanarumianek
Okej, wybieram siebie.
— K.R.
Reposted fromagatiszka agatiszka
przerwanarumianek
5341 606c
Reposted fromAstalka Astalka

June 08 2019

przerwanarumianek
2454 de5e 500
honey, i'm home.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viazyta zyta
przerwanarumianek
0217 47f5
Reposted fromCsengee Csengee vialexxie lexxie

May 28 2019

przerwanarumianek
2392 5ca1 500
Reposted fromsargon sargon viafreeway freeway
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl